Click on the picture to get a full size format.
Use the 'back'-button of your browser to return to this page.
Klik op de figuur voor een groot formaat foto.
Gebruik de 'terug'-knop van de browser om naar deze pagina terug te keren.


Walking around in Vilnius
Rondwandelen in Wilno

Vilnius09.jpg (79689 bytes)  Vilnius04.jpg (106490 bytes)  Vilnius33.jpg (77456 bytes)  Vilnius37.jpg (61974 bytes) Vilnius38.jpg (113719 bytes) 

Vilnius50.jpg (47234 bytes)  Vilnius51.jpg (48093 bytes)  Vilnius52.jpg (44901 bytes)  Vilnius53.jpg (51468 bytes)

Vilnius54.jpg (47857 bytes)  Vilnius113.jpg (59946 bytes)  Vilnius111.jpg (48240 bytes)

Pagan.jpg (223880 bytes)  Vilnius29.jpg (117649 bytes)


Views from the Gediminas-tower and from the TV-tower
Panoramische gezichten vanop de Gediminas-toren en de TV-toren

Vilnius01.jpg (90132 bytes)  vilnius00.jpg (91044 bytes)  Vilnius03.jpg (92866 bytes) 


Vilnius - Gediminas castle & statue
The higher castle was built in 13th century, and rebuild in 1419 by Grand Duke Vytautas (Witold).
Het 'bovenkasteel' werd gebouwd in de 13de eeuw, en herbouwd door Groothertog Vytautas (Witold).

Vilnius05.jpg (21617 bytes) 

The lower castle as it looked in earlier times, as seen from the cathedral square.
Het 'benedenkasteel' zoals het er vroeger moet hebben uitgezien, gezien vanop het katedraalplein.

images(vilnius3)/Vilnius0100.jpg

The Gediminas memorial.
Het standbeeld voor Gediminas.

Vilnius42.jpg (53441 bytes)  Gediminas2.jpg (412814 bytes) 


Vilnius - Memorials, Palaces etc. ...
Josef Pilsudski's body being in the Wawel Cathedral in Krakow,  his heart is burried here.
Josef Pilsudski's lichaam is opgebaard in de katedraal op de Wawel in Krakow.  Zijn hart ligt hier begraven.

Vilnius18.jpg (139030 bytes)

From this house the Polish-Lithuanian poet A.Mickiewicz was arrested and sent to Russia. 
He never came back to Vilnius.
In dit huis werd de Pools-Litouwse schrijver A. Mickiewicz aangehouden en naar Rusland gevoerd. 
Hij zou nooit in Wilno terugkeren

Mickiewicz01.jpg (65059 bytes)  Mickiewicz02.jpg (33910 bytes)

The Chodkiewicz family bought a house on this place in 1611 and rebuilded it into a Renaissance residence.
The present appearance is from 1834. In 1919 it was given to the university.
De Chodkiewicz familie kocht in 1611 een huis op deze plaats en verbouwde het in Renaissance stijl.
Het huidige uitzicht is van 1834. In 1919 werd het aan de universiteit geschonken.

Chodkiewicz01.jpg (64262 bytes)  Vilnius1001.jpg (49390 bytes)


Vilnius - Catholic churches
The cathedral was initially built by Mindaugas the Great on a site dedicated to Perkunas, god of thunder.
Destroyed after the murder on Mindaugas. Rebuilt by Gediminas. Inside: St.Casimir's chapel.
De eerste versie van de kathedraal werd gebouwd door Mindaugas de Grote op een plaats die toegewijd was aan Perkunas,god van de donder.
Vernietigd na de moord op Mindaugas. Herbouwd door Gediminas. Binnen : de kapel van St.Kazimier.

Vilnius44.jpg (49310 bytes)  DSC00617.JPG

Vilnius25.jpg (401279 bytes)  Cathedral006.jpg (71896 bytes)

St. Peter & Paul. Beautiful baroque interior.
Built in 17th century (commissioned by Grand Hetman Michael Casimir Pac),
on a site dedicated to Milda, the goddess of love.
St.Petrus & Paulus. Een prachtig barok interieur.
Gebouwd in de 17de eeuw (in opdracht van Grand Hetman Michael Casimir Pac),
op een plaats toegewijd aan de godin van de liefde, Milda.

Vilnius43.jpg (94031 bytes)  Vilnius22.jpg (115798 bytes)  Vilnius13.jpg (105008 bytes)  Vilnius11.jpg (97960 bytes)

St. Anne, a gothic church built in the 16th century,
under the reign of Zygmunt August.
More than 30 different types of bricks were used in the facade.
St Anna, een gotische kerk gebouwd in de zestiende eeuw,
onder de regering van Zygmunt August.
Meer dan 30 verschillende soorten baksteen werden verwerkt in de voorgevel.

Vilnius10.jpg (131236 bytes)  Vilnius24.jpg (110418 bytes)

Church of the Holy Spirit, built in the 14th century,
but several times reconstructed.
Its present outlook dates from the 18th century.
Kerk van de Heilige Geest, gebouwd in de 14de eeuw,
maar herhaaldelijk herbouwd.
De huidige gedaante dateert van de 18de eeuw.

DSC00621.JPG  DSC00622.JPG

St.Casimir church. Built in 1604 and dedicated
to Prince Casimir Jagiello, patron saint of Lithuania.
Gebouwd in 1604 en toegewijd aan de patroonheilige van Litouwen,
Prince Casimir Jagiello.

Vilnius49.jpg (28053 bytes)  Vilnius101.jpg (46092 bytes)


Vilnius - Orthodox churches
Orthodox church of the Holy Spirit. Built in the 17th century.
Containts the well remained bodies of saints Anthony, Ivan and Eustacius.
Orthodoxe kerk van de Heilige Geest. Gebouwd in de 17de eeuw.
Bevat de goed bewaarde lichamen van de heiligen Anthony, Ivan en Eustacius.

OrthoHolySpirit05.jpg (70901 bytes) 

OrthoHolySpirit02.jpg (65654 bytes)

OrthoHolySpirit01.jpg (54534 bytes)  OrthoHolySpirit16.jpg (62182 bytes)

Orthodox Church of St.Mikolaj
Orthodoxe kerk van St.Mikolaj.

VilniusStMikolaj01.jpg (72148 bytes)  VilniusStMikolaj02.jpg (70253 bytes)


Vilnius - Synagogue
With the founding of Vilnius in 1323, a lot of Jews came to Vilnius.
For a long time the city became an international centre of Jewish culture.
The synagogue shown was built in 1905.
Na de stichting van Vilnius in 1323 kwamen er veel Joden naar Vilnius.
Voor een hele tijd was de stad een internationaal centrum van Joodse Cultuur.
De getoonde synagoge werd gebouwd in 1905.

Vilnius56.jpg (42761 bytes)  Vilnius57.jpg (46612 bytes)


Vilnius - Kenessa
The Kenessa, build in Moorish style, is the house of prayer for the Karaim.
Karaim believe in the Decalogue and the Old Testament but not in the Talmud.
After serving in the armies of Witold the Great during Crimean wars, part of them settled in Lithuania.
De Kenessa, gebouwd in Moorse stijl, is het gebedshuis van de Karaim.
Karaim geloven in de Decaloog en het Oude Testament, maar niet in de Talmud.
Na gediend te hebben in het leger van Witold de Grote, vestigde een deel van hen zich in Litouwen.

Vilnius Kenessa


Vilnius - Gate of Dawn
The Gates of Dawn were part of the old town fortifications.
In 1671 the carmelites builded a chapel on it to house an image of the Madonna.
De Dageraadspoort maakte deel uit van de oude stadsmuur.
In 1671 bouwden de karmelieten er een kapel op om er een ikoon van de Madonna te bewaren.

Vilnius26.jpg (54658 bytes)  Vilnius16.jpg (133317 bytes)  Vilnius17b.jpg (55914 bytes)


Vilnius University
In 1579, King Stephen Bathory's charter transformed the Jesuit college, founded in 1570, into
Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu. In 1773 the Jesuit order was dissolved and
the University was taken over by the secular authority. In the Russian period the university was
closed down because of increasing anti-tsarist activities. It was not reopened until 1919.
In 1579 hervormde Koning Stephan Batory het toenmalige Jezuitencollege, gesticht in 1570, tot
Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu. In 1773 werd de Jezuitenorde ontbonden
en werd de universiteit overgenomen door de seculiere overheid. Onder Russische bestuut werd
de universiteit gesloten activiteiten omwille van de groeiende anti-tsaristische activiteiten.
Ze werd slechts heropend in 1919.

images(vilnius3)/DSC00652.JPG  images(vilnius3)/DSC00653.JPG  images(vilnius3)/DSC00658.JPG  images(vilnius3)/DSC00654.JPG

images(vilnius3)/DSC00657.JPG  images(vilnius3)/DSC00656.JPG

images(vilnius3)/DSC00655.JPG


Vilnius - Paneriai - Ponary
National War Memorial.
Nationaal Oorlogsmonument.

images(vilnius3)/DSC00667.JPG images(vilnius3)/DSC00659.JPG  images(vilnius3)/DSC00668.JPG 

images(vilnius3)/DSC00665.JPG 

images(vilnius3)/DSC00673.JPG